Vedtekter


§ 1 – Fondet/Selskapet

Fondets navn er Heim Aktivum AS

§ 2 – Forretningsadresse

Fondet/selskapet er lokalisert og har kontoradresse på Kyrksæterøra i Hemne (Heim) kommune

§ 3 – Formål

Heim Aktivum AS har som formål å forvalte den til enhver tid disponible fondskapitalen gjennom å stimulere til utvikling og innovasjon ved deltakelse i nyskapende aktiviteter og innovasjonsbedrifter i oppstartfasen. Fondet skal også bidra med strategisk rådgivning og nettverk for å utvikle selskap med god inntjening og vekst i aktivitet og lokale kompetansearbeidsplasser. Fondet skal videre basere vesentlig del av sin virksomhet gjennom anerkjente offentlige tiltaksprogram sine modeller for inkubatorvirksomhet. Virksomheten skal samarbeide med andre aktører i det offentlige virkemiddelapparat.

§ 4 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er minimum kr. 300 000, fordelt på 300 aksjer hver pålydende kr. 1 000

§ 5 – Fondskapital – forvaltning og anvendelse

Fondets grunnkapital skal være minimum NOK 3 mill., men kan økes enten ved tilførsel fra aksjonærer eller andre som vil bidra til oppnåelse av formålet. Fondets midler skal nyttes som økonomisk stimulans på ulike måter til utvikling av innovasjonsforetak i Heim. Særlig er fondet tenkt å være et instrument for å muliggjøre kommersialisering av forretningsideer og -modeller med utgangspunkt i Heim kommune. 

Det utarbeides særskilte retningslinjer for disponering av fondets kapital, herunder beløpsgrenser og vilkår for lån.

§ 6 – Nye aksjonærer

Når Heim Aktivum AS er stiftet, kan nye aksjonærer gis eierskap i selskapet. Nye eiere skal bidra forholdsmessig med både aksjekapital og fondskapital på samme nivå som etablererne.

§ 7 – Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april. Generalforsamlingens ansvar og oppgaver følger av Aksjelovens bestemmelser.

§ 8 – Styre 

Styret, bestående av inntil 4 personer med varamedlemmer, velges for 2 år av generalforsamlingen. Første gang velges to av styremedlemmene og varamedlemmene for ett år etter loddtrekning. Styret velger selv styreleder for 2 år.

Selskapets styre skal også være fondets styre, og dermed forvalte fondets kapital.

Selskapets signatur tegnes av to styremedlemmer i felleskap. Styret meddeler prokura.

§ 9 – Forvaltning

Selskapets og fondets daglige forvaltning ivaretas av styret eller en daglig leder ansatt av fondets styre. 

§ 10 – Øvrige bestemmelser

For forhold som ikke er regulert gjennom denne vedtekt, følges Aksjelovens bestemmelser 2019 © Heim Aktivum