Finansiering

Hva kan det gis egenkapitalfinansiering og tilskudd til?

Fondets midler skal i første rekke benyttes til tiltak som har betydning for innovativ utviklingen i en nystartet virksomhet lokalisert i Heim.

Tilskudd til virksomheter kan være aktuelt i en oppstartfase, og som trenger finansiell bistand for å komme i gang med å utvikle sin idè til et lønnsomt prosjekt. I vurderingen skal det legges vekt på om det er rimelig sannsynlighet for å lykkes i framtida og om dette vil bidra til videre positiv utvikling av lokalsamfunnet.


Til hvilke prosjekt ytes det ikke tilskudd eller annen finansiering?

Det skal normalt ikke gis tilskudd eller lån til prosjekter som er naturlige offentlige primæroppgaver, selv om disse i seg selv er nødvendig og viktig for å legge til rette for innovasjon og ny næringsvirksomhet. Det skal også utvides stor varsomhet ved vurdering av søknader som har politiske eller religiøse intensjoner. Det skal ikke gis tilskudd til «ordinær drift» i enkeltbedrifter, eller ikke til «redningsaksjoner» uten at det foreligger en omfattende plan for vesentlig endring av driften.


Egenkapitalfinansiering / tilskudds beløp

Tilskuddsbeløp eller finansieringsnivå bør differensieres etter fondsstyrets nærmere vurdering av prosjektets innovasjons- og samfunnsmessig betydning. Det er en grense på kr. 250.000 til ett enkeltprosjekt. Minimumsnivå for økonomisk bidrag bør normalt ligge på kr 25.000 for at det skal ha noen avgjørende effekt for igangsetting og realisering av et prosjekt. Styret kan, i særlige tilfeller, vurdere å yte økonomisk bidrag i flere etapper om prosjektets utvikling betraktes som positiv og muligheten for kommersiell virksomhet synes å være tilstede. 


Samarbeid med andre instanser

Kapital fra Heim Aktivum vil ofte komme som et supplement til andre finansieringskilder som Hemne kommunes Innovasjonsfond, Innovasjon Norge etc.  Fondets styre skal ha et åpent og tett samarbeid med slike instanser. Kapital, tilskudd og/eller lån fra andre instanser skal hensyntas, men ikke forhindre mulig  ytelse fra Heim Aktivum.


Mentorbidrag

Fondseierne forplikter seg i den grad det er ønskelig fra etablerer sin side, og bidra med kompetanse og rådgivning innen de fagområder disse representerer. Slik mentorvirksomhet er innen nærmere avtalt omfang kostnadsfritt for grunder.


Krav til søker – rapportering 

Styret for fondet kan stille krav til at spesifikke forutsetninger er oppfylt før utbetaling av kapital fra fondet kan finne sted. Mottaker skal rapportere om fremdrift i aktuelt prosjekt. Styret kan stille krav til motytelser fra mottaker av økonomisk bidrag. I samråd med den enkelte prosjekteier kan det fastsettes nærmere betingelser for eventuell egenkapitalfinansiering.


2019 © Heim Aktivum